[ English ]

7.0 H-InvDBを引用するには

本サイトのデータを使った発表をされる場合、以下の文献を引用してください。

[1] H-Invitational Database.
URL: http://www.h-invitational.jp

[2]
"Integrative Annotation of 21,037 Human Genes Validated by Full-Length cDNA Clones."

Imanishi T., Itoh T., Suzuki Y., O'Donovan C., Fukuchi S., Koyanagi K.O., Barrero R.A., Tamura T., Yamaguchi-Kabata Y., Tanino M., Yura K., Miyazaki S., Ikeo K., Homma K., Kasprzyk A., Nishikawa T., Hirakawa M., Thierry-Mieg J., Thierry-Mieg D., Ashurst J., Jia L., Nakao M., Thomas M.A., Mulder N., Karavidopoulou Y., Jin L., Kim S., Yasuda T., Lenhard B., Eveno E., Suzuki Y., Yamasaki C., Takeda J., Gough C., Hilton P., Fujii Y., Sakai H., Tanaka S., Amid C., Bellgard M., Bonaldo M.F., Bono H., Bromberg S.K., Brookes A. J, Bruford E., Carninci P., Chelala C., Couillault C., Souza S.J., Debily M.-A., Devignes M.-D., Dubchak I., Endo T., Estreicher A., Eyras E., Fukami-Kobayashi K., Gopinath G.R., Graudens E., Hahn Y., Han M., Han Z.-G., Hanada K., Hanaoka H., Harada E., Hashimoto K., Hinz U., Hirai M., Hishiki T., Hopkinson I., Imbeaud S., Inoko H., Kanapin A., Kaneko Y., Kasukawa T., Kelso J., Kersey P., Kikuno R., Kimura K., Korn B., Kuryshev V., Makalowska I., Makino T., Mano S., Mariage-Samson R., Mashima J., Matsuda H., Mewes H.-W., Minoshima S., Nagai K., Nagasaki H., Nagata N., Nigam R., Ogasawara O., Ohara O., Ohtsubo M., Okada N., Okido T., Oota S., Ota M., Ota T., Otsuki T., Piatier-Tonneau D., Poustka A., Ren S.-X., Saitou N., Sakai K., Sakamoto S., Sakate R., Schupp I., Servant F., Sherry S., Shiba R., Shimizu N., Shimoyama M., Simpson A.J., Soares B., Steward C., Suwa M., Suzuki M., Takahashi A., Tamiya G., Tanaka H., Taylor T., Terwilliger J.D., Unneberg P., Veeramachaneni V., Watanabe S., Wilming L., Yasuda N., Yoo H.-S., Stodolsky M., Makalowski W., Go M., Nakai K., Takagi T., Kanehisa M., Sakaki Y., Quackenbush J., Okazaki Y., Hayashizaki Y., Hide W., Chakraborty R., Nishikawa K., Sugawara H., Tateno Y., Chen Z., Oishi M., Tonellato P., Apweiler R., Okubo K., Wagner L., Wiemann S., Strausberg R.L., Isogai T., Auffray C., Nomura N., Gojobori T., Sugano S.

PLoS Biology Volume 2 Issue 6, Page 856-875 (2004)

[3]
"The H-Invitational Database (H-InvDB), a comprehensive annotation resource for human genes and transcripts. "

Chisato Yamasaki1,2, Katsuhiko Murakami1,2, Yasuyuki Fujii3, Yoshiharu Sato1,2, Erimi Harada1,2, Jun-ichi Takeda1,2, Takayuki Taniya1,2, Ryuichi Sakate1,2, Shingo Kikugawa1,2, Makoto Shimada1,2, Motohiko Tanino4, Kanako O. Koyanagi5, Roberto A. Barrero6, Craig Gough1,2, Hong-Woo Chun1,2, Takuya Habara1, Hideki Hanaoka7, Yosuke Hayakawa1,8, Phillip B. Hilton1,2, Yayoi Kaneko9, Masako Kanno1,2, Yoshihiro Kawahara1,2, Toshiyuki Kawamura10, Akihiro Matsuya1,11, Naoki Nagata12, Kensaku Nishikata1,13, Akiko Ogura Noda1,2, Shin Nurimoto14, Naomi Saichi1,2, Hiroaki Sakai15, Ryoko Sanbonmatsu1,2, Rie Shiba1,2, Mami Suzuki1,2, Kazuhiko Takabayashi8, Aiko Takahashi1,2, Takuro Tamura16, Masayuki Tanaka1,2, Susumu Tanaka17, Fusano Todokoro1,18, Kaori Yamaguchi1, Naoyuki Yamamoto1,19, Toshihisa Okido20, Jun Mashima20, Aki Hashizume20, Lihua Jin20, Kyung-Bum Lee20, Yi-Chueh Lin20, Asami Nozaki20, Katsunaga Sakai20, Masahito Tada20, Satoru Miyazaki21, Takashi Makino22, Hajime Ohyanagi20,23, Naoki Osato20, Nobuhiko Tanaka20, Yoshiyuki Suzuki20, Kazuho Ikeo20, Naruya Saitou24, Hideaki Sugawara20, Claire O’Donovan25, Tamara Kulikova25, Eleanor Whitfield25, Brian Halligan26, Mary Shimoyama26, Simon Twigger26, Kei Yura27, Kouichi Kimura28, Tomohiro Yasuda28, Tetsuo Nishikawa28,29, Yutaka Akiyama30, Chie Motono30, Yuri Mukai30, Hideki Nagasaki15,30, Makiko Suwa30, Paul Horton30, Reiko Kikuno31, Osamu Ohara31, Doron Lancet31, Eric Eveno33,34, Esther Graudens33,34, Sandrine Imbeaud33,3435, Marie Anne Debily33,3436, Yoshihide Hayashizaki37,38, Clara Amid39, Michael Han39, Andreas Osanger39, Toshinori Endo5, Michael A. Thomas40, Mika Hirakawa41, Wojciech Makalowski42, Mitsuteru Nakao43, Nam-Soon Kim44, Hyang-Sook Yoo44, Sandro J. De Souza45, Maria de Fatima Bonaldo46, Yoshihito Niimura47, Vladimir Kuryshev48, Ingo Schupp48, Stefan Wiemann48, Matthew Bellgard6, Masafumi Shionyu49, Libin Jia50, Danielle Thierry-Mieg51, Jean Thierry-Mieg51, Lukas Wagner51, Qinghua Zhang34,52, Mitiko Go53, Shinsei Minoshima54, Masafumi Ohtsubo54, Kousuke Hanada55, Peter Tonellato56, Takao Isogai29, Ji Zhang34,57, Boris Lenhard58, Sangsoo Kim59, Zhu Chen34,6061, Ursula Hinz62, Anne Estreicher62, Kenta Nakai63, Izabela Makalowska64, Winston Hide65, Nicola Tiffin65, Laurens Wilming66, Ranajit Chakraborty67, Marcelo Bento Soares68, Maria Luisa Chiusano69, Yutaka Suzuki70, Charles Auffray33,34, Yumi Yamaguchi-Kabata2, Takeshi Itoh2,15, Teruyoshi Hishiki2, Satoshi Fukuchi20, Ken Nishikawa20, Sumio Sugano2,70, Nobuo Nomura2, Yoshio Tateno20, Tadashi Imanishi2,5,, Takashi Gojobori2,20

Nucleic Acids Research 36, Database issue D793-D799.(2008)

更新日:2008年12月18日